Řešení stížností, vnitřní oznamovací systém a whistleblowing

Řešení stížností a sporů

Děláme vše pro to, abyste byli s našimi službami spokojeni. Pokud však přesto máte k našim službám výhrady, neváhejte se prosím na nás obrátit v případě Vašich stížností a podnětů. Jak a kde podat u D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR (dále jen D.A.S.) stížnost, se dozvíte v tomto dokumentu.

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavedla D.A.S. vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání.

Podle zákona o ochraně oznamovatelů může oznámení podat každý, kdo byť zprostředkovaně vykonával nebo vykonává práci nebo jiné obdobné činnosti pro D.A.S., je nebo byl s D.A.S. v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a v souvislosti s tím se dozvěděl o možném protiprávním jednání, které:

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatele, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v příslušných oblastech.

D.A.S. vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají nebo nevykonávali práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení můžete uskutečnit i anonymně. Když se ale rozhodnete nám Vaši identitu sdělit, jsme povinni ji ze zákona chránit a nehrozí Vám žádná odvetná opatření. Informace zaslané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému D.A.S. jsou v naprostém bezpečí.

Whistleblowing oznámení

Pokud se dozvíte o:

  1. porušení zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění,
  2. jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění,
  3. přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, nebo
  4. závažném porušení pravidel Etického kodexu ERGO, můžete to nahlásit u naší mateřské společnosti.

Můžete to také udělat naprosto anonymně. V tomto případě dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na Portálu oznamování.

Upozornění: Vaše případná stížnost na D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR bude řešena přímo naším mateřským koncernem ERGO, komunikace na Whistleblowing portále proto probíhá v angličtině nebo němčině. Tím není dotčena Vaše možnost řešit Vaši stížnost česky přímo s námi, viz bod “Řešení stížností a sporů” výše.