Epidemie koronaviru – dávky, úlevy, půjčky

March 30, 2020

V České republice vláda spouští řadu podpůrných programů a úlev. Na co mají nárok OSVČ, zaměstnanci, jaké je aktuální ošetřovné či podpora v nezaměstnanosti? Všechny užitečné informace naleznete v následujícím článku.

OSVČ

Již byly schváleny a prezidentem podepsány zákony č. 134/2020 Sb. a č. 136/2020 Sb., kterými se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, kterými dochází k pomoci živnostníkům v souvislosti se současnou epidemiologickou krizí. Účinnosti nabývají vyhlášením, ke kterému došlo 27. 3. 2020.

Za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020 odpadá živnostníkům povinnost platit zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pokud tak již učinil nebo v daném období učiní, daná se použije na úhradu závazků vůči ČSSZ a poté na úhradu záloh pojistného na další kalendářní měsíce roku 2020, pokud tedy OSVČ nemá dluhy, bude tato platba započtena na nejbližší zálohu splatnou po letošním srpnu.

Samotné pojistné se z částky dle vyměřovacího základu za rok 2020 snižuje za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatně výdělečná činnost o částku:

  • 2.544 Kč, jde-li o OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost
  • 1.018 Kč, jde-li o OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost

Od března do srpna živnostníci tedy neplatí žádné povinné odvody na důchodové pojištění. Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ. Rozdíly budou ve vyúčtování za celý rok 2020:

  • Odvádíte minimální zálohy? Povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.
  • Odvádíte víc než minimální zálohy? Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

V rámci ročního vyúčtování příští rok pak dle Ministerstva práce a sociálních věcí zpět doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co měly OSVČ skutečně odvádět. Období od března do dubna 2020 se bude započítávat do doby účasti na důchodovém pojištění.

Podobná je situace je u zdravotního pojištění, kdy lhůta pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 se posunuje ze 4. 5. 2020 na 3. 8. 2020. OSVČ tedy mohou podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 až do 3. 8. 2020 shodně jako v případě přehledu za sociální zabezpečení. A podobná je, i pokud jde o samotné placení pojistného, kdy je i zde odpuštěno placení záloh za období od března do srpna 2020, a opět pokud již bylo uhrazeno, platba se započte na nejbližší zálohu splatnou po letošním srpnu.

Dále se za období od března do konce srpna 2020 všem OSVČ promíjí pojistné ve výši pojistného vypočteného z minimálního vyměřovacího základu pro rok 2020, tj. až do výše 14.112 Kč. O tuto částku při vyúčtování roku 2020 tedy zaplatí OSVČ na pojistném méně.

Drobní podnikatelé nemají nárok na ošetřovné, a to i přes to, že platí zdravotní a sociální pojištění. Tuto nesrovnalost odhalila mimořádná opatření. A proto byla přijata opatření narovnávající tento stav se situací zaměstnanců, tedy budou i pro platiti analogická pravidla, tj. na rodiče dětí až do 13 let, kteří museli s dětmi zůstat doma v souvislosti s vládním nařízením. Živnostníci by tam měli právo na 424 Kč za den, maximální částka by měla být 13.144 Kč za měsíc, více zde.

Ministerstvo financí v rámci liberačních balíčků promíjí pozdně podaná kontrolní hlášení, opožděné podání přiznání k dani z příjmu u fyzických i právnických osob, podání červnové zálohy na daň z příjmu a nepodání přiznání daně z nabytí nemovitých věcí.

Více informací naleznete zde.

Dalším chystaným opatřením je, že živnostníkům, u kterých vládním nařízením vznikla škoda na podnikání, bude stát platit 15 tisíc Kč/měsíčně po dobu trvání omezení. Ministryně financí připravuje návrh zákona, který vláda bude schvalovat dnes. A protože půjde opět nutnost schválit parlamentem, byť ve zkráceném řízení, očekává se účinnost toho opatření, administraci žádostí o tento příspěvek, od poloviny dubna. Tj. vyčkejte k tomuto dalších informací, finanční úřady zatím nemohou takové žádosti odbavit.

Vláda dále plánuje prominout červnovou zálohu na daň a pokuty za pozdní uhrazení daně z nemovitosti.

EET

Úlevy stran EET jsou nakonec o něco širší než původně avizované.  Zákonem č. 137/2020 Sb. je již schváleno a účinné následující:

Do dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit povinnosti dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „ZoET“), s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.

Ode dnešního dne se má rozjet příjem žádostí na druhé kole vládou jištěných půjček – COVID. Má se jednat o bezúročné půjčky s ročním odkladem. Částka pro OSVČ začíná na 10 tisících korun a končí na 15 milionech korun. Více informací naleznete zde.

Dále ministerstvo práce a sociálních věcí živnostníkům doporučuje využívat dávku – mimořádné okamžité pomoci. Tu doporučuje pro OSVČ, kteří vlivem opatření nemají peníze ani na základní potřeby. Využít tuto půjčku bude v několika situacích, nejvíce relevantní je případ, kdy budou postiženi „vážnou mimořádnou událostí“ a jejich sociální a majetkové poměry ji neumožňují překonat.

Více informací naleznete zde.

 

ZAMĚSTNANEC

V současné době jsou nejlépe chráněni zaměstnanci, kteří mají pracovní poměr na dobu neurčitou. Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo program Antivirus (v médiích též nazývaný jako kurzarbeit), díky kterému se má udržet co nejvyšší zaměstnanost. Program má pomoct zaměstnavatelům s výplatou mezd. A klade si za cíl nepropouštění zaměstnanců i v případě, že pro ně firmy nemají v současné situaci dost práce.

Jde celkem o pět různých programů:

Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

Režim C – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim D – Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Další informace k programu zde.

Zaměstnanci mohou také pracovat z domova (home office), v takovém případě má zaměstnanec nárok na plnou mzdu, i pokud je v karanténě a jeho zdravotní stav to umožní.

Kvůli mimořádné situaci se změnily parametry u ošetřovného. Nyní na něj mají nárok rodiče dětí až do 13 let, a to po celou dobu uzavření škol. Při ošetřovném se zaměstnanci vyplácí 60 % z tzv. „redukovaného denního vyměřovacího základu“. Více informací zde.

Další informace pro zaměstnance naleznete zde.

 

ODSTUPNÉ

Jeden průměrný plat náleží zaměstnanci, pokud trval pracovní poměr méně než rok. Dva průměrné platy, pokud pracovní poměr trval alespoň rok a méně než dva roky. Tři průměrné platy náleží zaměstnanci v případě, že pracovní poměr trval dva a více let.

 

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI;

V případě, že jste v posledních letech pracovali v součtu alespoň 12 měsíců, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Do 50 let ji lze pobírat maximálně pět měsíců. S vyšším věkem se následně doba prodlužuje. První dva měsíce máte nárok na 65 % procent svého průměrného měsíčního čistého příjmu. Další dva měsíce na 50 % a následně 45 % průměrného čistého příjmu. Další informace zde.

Prodloužení mimořádných opatření

Dle očekávání vlády, resp. ministr zdravotnictví, bylo rozhodnuto o prodloužení mimořádných do 11. 4. 2020 6:00. Tento den má zároveň končit nouzový stav, nicméně se předpokládá jeho prodloužení poslaneckou sněmovnou. Ostatně počet případů koronaviru v ČR překročil 3 000, uzdravilo se 25 lidí a zemřelo 23 lidí.

 

Zákaz volného pohybu osob a maloobchodního prodeje a ubytovacích služeb

Zákaz platí ve stejném rozsahu jako dosud, tedy jen cesty do práce/podnikání, nezbytné cesty za rodinou, k obstarávání základních životních potřeb, včetně zajišťování téhož pro jiné osoby, stejně jako omezit svůj pohyb na veřejnosti na minimum a vyskytovat se tam maximálně ve dvou, kromě rodiny atp.

Stejně tak zákazy maloobchodního prodeje jsou ve stejném rozsahu dle posledního stavu, tedy např. platí nové výjimky z minulého týdne ohledně zámečnictví, oprav domácích spotřebičů či ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání/podnikání apod.

 

Úprava nošení roušek

Obecná povinnost nosit na veřejnosti roušky (či jiné krytí úst/nosu) platí. Jsou zde však výjimky např. pro děti do dvou let nebo řidiče motorových vozidel, kteří jedou sami v uzavřeném vozidle, nemusí mít nasazenou roušku.

 

Hromadná/veřejná doprava

Zde je řešeno přepnutí či držení stavu nižší poptávky, tj. de facto víkendové či prázdninové jízdní řády a maximální omezení prodeje jízdenek u řidiče.

 

Pendleři

Na straně ČR od poslední změny beze změny, tj. platí tři kategorie (pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému a ostatní s rozlišením, zda překračují hranice do Polska/Slovenska nebo Německa/Rakouska). Ale mění se podmínky u okolních států, např. Polsko požaduje po osobách vstupujících do Polska 14denní karanténu! Více zde.

 

Odklad silniční daně a mýta

Vláda dále rozhodla o odkladu placeného mýta a silniční daně. U silniční daně umožnila plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. 10. 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání.

V případě mýta lze za období 1. 4. – 31. 7. 2020 hradit mýtné bez sankcí v podobě úroků z prodlení apod. s tříměsíčním zpožděním.

 

Další chystané daňové úlevy

Vedle již avizovaného posunu platby za daň z nabytí nemovitých věcí se chystá i prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.

 

 

 

 

 

 

Chcete i vy, aby za Vámi stál silný partner?

Zadáním telefonního čísla souhlasím s tím, že budu ve zvoleném čase osloven a kontaktován za účelem seznámení se s možnostmi od D.A.S.

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!
Včera

Spor s pojišťovnou, který skočil triumfem

Spor s pojišťovnou, který skočil triumfem

Pan Martin měl opravdu smolný den. Připletl se do dopravní nehody, která nepoškodila jen jedno, ale dokonce dvě jeho auta zaparkovaná podél silnice. Když pak požadoval proplacení škod, pojišťovna si hbitě našla kličku, jak se své zodpovědnosti vyhnout.

Celý článek
Před týdnem

Jak vyhrát boj s Krajskou správou silnic?

Jak vyhrát boj s Krajskou správou silnic?

Výmoly, štěrk, nerovnosti na silnici. V nejlepším případě to odnese jen pneumatika, v horším případě i disk nebo další části auta. V případě pana Leoše to bylo obojí. S úhradou oprav za škodu to však tak jednoduché nebylo.

Celý článek
Před 2 týdny

Sluneční energie za všechny prachy

Sluneční energie za všechny prachy

Kdo nemá fotovoltaiku, jako by nebyl. Paní Marcela byla vždy nakloněná myšlence o vlastní solární elektrárně. Když se doslechla o moderním ekologickém trendu za výhodnou cenu, rozhodla se jednat. Její plány ale nabraly nečekaný směr.

Celý článek