Právní ujednání

D.A.S. Rechtsschutz AG prostřednictvím D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR (dále jen D.A.S.) realizuje zpracování osobních údajů na základě zvláštních zákonů, tj. zákona 

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).  Z tohoto důvodu je povinna zajistit zpřístupnění informací podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by jinak byly přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů podle § 35 tohoto zákona, a to i dálkovým přístupem, popř. jinou vhodnou formou. Za účelem splnění výše uvedeného požadavku zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů D.A.S. informuje tímto o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích subjektů údajů, kategoriích příjemců a době uchování osobních údajů.


Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů jsou zejména činnosti v pojišťovnictví a činnosti související 

s pojišťovací činností, a to:

 • jednání o uzavření pojistných smluv a uzavírání pojistných smluv podle zákona č. 89/2012 Sb., 
 • občanský zákoník,
 • správa pojištění,
 • poskytování plnění z pojistných smluv,
 • zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností,
 • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob,
 • šetření pojistných událostí,
 • ochrana práv D.A.S.,
 • ochrana důležitých zájmů subjektů údajů,
 • oprávněné zveřejňování osobních údajů,
 • statistické účely,
 • archivnictví vedené na základě zvláštního zákona,
 • nabízení obchodu a služeb subjektům údajů,
 • vzdělávání,
 • osobní údaje zpracovávané se souhlasem subjektu údajů,
 • předávání osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kategorie subjektů údajů

 • klienti D.A.S., zejména pojistník, pojištěný, poškozený, oprávněná osoba,
 • zaměstnanci D.A.S.,
 • osoby činné pro D.A.S. na základě smlouvy o obchodním zastoupení a spolupráci,
 • osoby činné pro D.A.S. na základě jiného smluvního vztahu.

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje - jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonický kontakt, e-mail, 
 • citlivé údaje - informace o zdravotním stavu,
 • popisné údaje - bankovní spojení, předchozí zaměstnání, vzdělání,
 • údaje o jiné osobě - identifikační a adresní údaje členů rodiny, manžel/manželka, dítě, jiná osoba.

Kategorie příjemců

Se souhlasem subjektu údajů může sdělovat osobní údaje i ostatním subjektům v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb. Subjekty, resp. orgány, které jsou oprávněny informace o osobních údajích od D.A.S. požadovat na základě obecně závazných právních předpisů.

Doba uchování osobních údajů

Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností vyplývajících ze závazkového vztahu pojištění.